Có rất nhiều kế toán khi viết sai hoá đơn, băn khoăn không biết có phải lập biên bản thu hồi hoá đơn hay không ?

Ngày 31/07/2017 Tổng cục thuế đã ban hành Công Văn số 3396/TCT-CS hướng dẫn như sau:

“ Tại khoản 1 Điểu 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá , cung ứng dịch vụ quy định:

  1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
  3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”
  • Căn cứ quy định nêu trên, người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai trong các trường hợp hoá đơn đã lập và giao cho người mua, cụ thể như sau:

+ Trường hợp hoá đơn đã lập và giao cho người mua  nhưng chưa giao hàng hoá , cung ứng dịch vụ ;

+ Trường hợp hoá đơn đã lập và giao cho người mua , người bán và người mua chưa kê khai thuế;

+ Trường hợp hoá đơn đã lập  và giao cho người mua, đã giao hàng hoá , cung ứng dịch vụ , người bán và người mua đã kê khai thuế.

Riêng đối với trường hợp lập hoá đơn nhưng chưa giao cho người mua , nếu phát hiện hoá đơn lập sai , người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hoá đơn lập sai, không phải lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.

 

Xem hướng dẫn xử lý hoá đơn viết sai TẠI ĐÂY