Học Kế Toán Thuế, Học Kế Toán Tổng Hợp thực hành trên chứng từ, sổ sách

Học Kế toán Thuế, Kế toán Tổng hợp - Bạn muốn nắm vững các bước làm Kế toán Thuế, Kế toán Tổng hợp trong một doanh nghiệp: Mở sổ sách, thiết lập chứng từ, định khoản đúng, vào sổ, lưu chứng từ, lập các báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo thuế thu nhập quý, báo [...]